Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 
Home >

Posledice za zdravje

Zdravstvena vprašanja v zvezi z mehčalci, ki vsebujejo ftalate, so trenutno jedro velike medijske, zakonodajne in znanstvene razprave. Akademski svet in industrija sta trajno sodelovala pri obravnavanju vprašanj in izvedla potrebne raziskave, tako da so ftalati danes ene izmed najbolj raziskanih in najbolje razumljenih kemičnih snovi.34

Posledice izluževanja DEPH

Negativni učinki DEHP na ljudi
Številne raziskave so pokazale, da kemijska skupina ftalatov in zlasti DEHP zmanjšuje izločanje testosterona v testisih podgan. Zadnje preiskave so podale dokaze, da lahko DEHP ovira izločanje testosterona v testisih odraslih moških.35 Poleg tega so poročali tudi o škodljivih izidih reprodukcijskega sistema, vključno z nižjo kakovostjo semenčic in spremenjenim razvojem moških genitalij.36

To podpira tudi dejstvo, da je mnogo ftalatov antiandrogenih kemičnih snovi, ki motijo delovanje endokrinega sistema pri sesalcih.37 Spojine, ki motijo delovanje endokrinega sistema, so kemične snovi, ki lahko spremenijo hormonske signalne poti in potencialno vplivajo na razvoj reproduktivnega in živčnega sistema, metabolizma in raka.38
Resne pomisleke je povzročila izpostavljenost bolnih novorojenčkov DEHP (glej sliko 12).39 Nedonošenčki na enotah za intenzivno nego, odvisni od mnogih medicinskih postopkov, so lahko glede na telesno težo celo bolj izpostavljeni DEHP kot pa odrasli. Ta izpostavljenost je lahko celo višja od odmerkov, za katere je bilo ugotovljeno, da povzročajo reproduktivno toksičnost pri živalih.7

Negativni učinki na razvoj ploda
Raziskave na živalih so pokazale, da je DEHP še zlasti škodljiv za razvoj ploda in povzroča škodljive učinke na reproduktivni sistem, tudi spremembe na testisih.40 Pri nosečnicah, izpostavljenih visokim stopnjam ftalatov, lahko obstaja povečano tveganje, da bodo rodile dečke z okvarami genitalij (hipospadija in kriptorhizem), nizkim številom semenčic in povečanim tveganjem za raka na testisih (glej sliki 10, 11).41

Rakotvornost DEHP
Poročila navajajo, da DEHP deluje rakotvorno na jetra podgan in miši, pri čemer so bile poti indukcije temeljito raziskane.42 Poročali so tudi o drugih škodljivih učinkih na pljuča, srce in ledvice.43, 44 Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC), ki je del SZO, je DEHP klasificirala kot verjetno rakotvoren za ljudi (skupina 2B)45; to mnenje so sprejeli tudi mnogi drugi, npr. Ministrstvo ZDA za zdravje in človeške vire.46
IARC je leta 2000 deklasiral DEHP, vendar se je medicinska znanstvena skupnost odzvala z ostro kritiko, da IARC ni upoštevala pomembnih poročil.47

Največjo zaskrbljenost vzbujajo lipofilne snovi
DEHP se sprošča v lipofilna tkiva in tekočine in se tako prenaša v telo, pri čemer pot zaužitja, bodisi oralno, parenteralno, z vdihavanjem bodisi dermalno, ne predstavlja nobene razlike. Ker je izluženje odvisno od časa, temperature in drugih dejavnikov, največjo zaskrbljenost predstavlja zlasti dolgotrajno shranjevanje raztopin zdravil v PVC-vsebnikih. Kratkotrajni stik s PVC-pripomočki, kot so katetri ali infuzijski seti, šteje kot zanemarljivo.20 Zato številni avtorji namesto PVC priporočajo uporabo vsebnikov iz polietilena ali polipropilena22, vedno več proizvajalcev farmacevtskih izdelkov pa za svoje pripravke zdravil, npr. za paklitaksel23 ali temsirolimus48
ne uporablja več PVC-vrečk.

Trombogenost DEHP
PVC-materiali so dobro znani po svoji trombogeni naravi in obstajajo zanesljivi dokazi, da je obseg agregacije trombocitov odvisen od prisotnosti DEHP in ne od samega PVC. Poleg tega je aktivacija komplementa, proces, povezan s škodljivimi hematološkimi učinki, večja po izpostavljenosti krvi PVC z mehčalcem DEPH kot pa z drugimi polimeri. Vsi ti učinki lahko imajo škodljive klinične posledice za bolnike.49, 50

Peritonealna skleroza, povezana z DEHP
Peritonealna skleroza je resni zaplet zadravljenja s peritonealno dializo. Zdi se, da ima DEHP med drugimi dejavniki vlogo pri patogenezi tega stanja. Rezultati raziskav kažejo, da so stopnje DEHP v dializatu, shranjenem v vrečkah DEHP, dovolj velike, da sprožijo proces peritonealne skleroze in povzročijo sklerozo.

Kliničnega pomena peritonealne skleroze ne gre podcenjevati, saj je treba pri bolnikih z zmanjšano dializno zmogljivostjo peritonealne membrane zdravljenje zamenjati s hemodializo.3

Posledice sorpcije PVC

Sorpcija zdravil v PVC in posledice za zdravljenje
Medtem ko se razprava o izluževanju mehčalcev osredotoča na toksikološke lastnosti sistemov za pakiranje zdravil, ima sorpcija (nadpomenka absorpcije in adsorpcije) zmesi pripravkov zdravil učinek na odmerek aktivne farmacevtske učinkovine, ki se odraža v dovajanju manjšega odmerka zdravila bolniku. Sorpcija zato vpliva na učinkovitost in uspešnost zdravljenja.51
Seznam zdravil, ki niso združljiva s PVC, je podan na sliki 13. Glede na podane primere in njihovo predvideno uporabo izhajajo verjetne posledice iz pomembno manjših odmerkov snovi:

  • Premajhni odmerki karmustina, zdravila proti raku, ki se uporablja pri kemoterapiji glioblastoma (možganskega tumorja), lahko povzročijo neučinkovitost zdravljenja in s tem napredovanje raka
  • Premajhni odmerki heparina ali varfarina, zdravil proti strjevanju krvi, lahko povzročijo strjevanje krvi in/ali pljučno embolijo
  • Premajhni odmerki tiopentala, barbiturata s hitrim in kratkotrajnim delovanjem za uporabo v splošni anesteziji, lahko povzročijo nehoteno zavedanje bolnika
  • Premajhni odmerki izosorbid dinitrata in nitroglicerina, dilatacijskih sredstev, ki se uporabljata pri angini pektoris, so lahko nekoristni in angina pektoris lahko povzroči srčni infarkt
  • Klordiazepoksid in diazepam sta sedativa in anksiolitika, ki morda ne bosta tako učinkovita, kot bi morala biti

Če uporabnik pozna učinek sorpcije in zaradi tega poveča odmerek zdravila, se s tem znatno povišajo dodatni stroški za ponudnika in plačnika, ki pa jih je mogoče preprečiti.

Posledice za okolje

Posledice zaradi izpostavljenosti okolja
Učinki DEHP, ki se izluži v okolje, so enaki prej opisanim: z akumulacijo v živilsko verigo se kopičijo in dosežejo človeško telo. Možne posledice so lahko motnje endokrinega sistema, rak ter številne druge okvare in bolezni.

Izkazalo se je, da učinki dioksinov in furanov, ki se sproščajo v okolje med proizvodnjo in sežiganjem PVC, kažejo številne strupene odzive, vključno z dermalno toksičnostjo, primanjkljaji v razvoju živčevja, imunotoksičnostjo, reproduktivnimi učinki in teratogenostjo, motnjami endokrinega sistema, presnovnim sindromom in rakotvornostjo.32
Leta 1997 je Mednarodna agencija za raziskave raka klasificirala TCDD (2,3,7,8-tetraklorodibenzodioksin), najbolj strupeno spojino v skupini, v skupino I rakotvornosti (dovolj dokazov o rakotvornosti)52, nedavni pregled obstoječih in novih dokazov pa potrjuje to odločitev.53

Kot je opisano zgoraj (»Vzroki«), se količina DEHP iz gradbenega materiala, odpadkov in odlagališč v zraku, tleh in vodi še vedno povečuje. Izpostavljenost okolja še poslabšuje izpostavljenost hrani, medicinskim pripomočkom in drugim stvarem ter s tem opisana tveganja.

Dioksini in furani, strupeni stranski produkti, ki se sproščajo pri proizvodnji in razgradnji PVC (npr. poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD), poliklorirani dibenzofurani (PCDF) in dioksinom podobni poliklorirani bifenili (PCB)) imajo zelo dolgo razpolovno dobo. Koncentracije se ob vzpenjanju po živilski verigi povečujejo, v glavnem v maščobnih tkivih. Povprečni vnos DEHP na starostno skupino je prikazan na sliki 15.

Dioksini in furani so eni izmed najbolj toksičnih kemičnih snovi, ki jih pozna znanost. Kratkoročna izpostavljenost ljudi visokim stopnjam dioksinov lahko povzroči poškodbe kože, kot so klorakne in neenakomerna obarvanost kože ter spremenjeno delovanje jeter. Dolgoročna izpostavljenost je povezana z oslabitvijo imunskega sistema, razvoja živčnega sistema, endokrinega sistema in reproduktivnih funkcij.

Kronična izpostavljenost živali dioksinom je povzročila različne vrste raka. Mednarodna agencija SZO za raziskave raka (IARC) je leta 1997 proučila tetraklordibenzodioksin (TCDD).54 Na podlagi podatkov o učinkih na živali in epidemioloških podatkov za ljudi je TCDD klasificirala kot »znana rakotvorna snov za ljudi«.

Epidemiološke in toksikološke raziskave so obsežno dokumentirale učinke na zdravje zaradi izpostavljenosti dioksinom in furanom55. Poleg tega je znanih veliko pomembnih posledic iz hudih nesreč, kot je bila na primer katastrofa v mestu Severso v Italiji leta 1976. V tej nesreči je bil v ozračje sproščen oblak strupenih kemičnih snovi, vključno z 2,3,7,8-tetraklordibenzodioksinom oziroma TCDD, ki je verjetno kontaminiral območje 15 kvadratnih kilometrov z 37 000 ljudmi

Kritično bolni dojenčki moškega spola  Resna zaskrbljenost zaradi škodljivih učinkov
Dojenčki moškega spola, mlajši od enega leta
Moški potomci žensk, ki →
se zdravijo z določenimi postopki
med nosečnostjo
Zaskrbljenost zaradi škodljivih učinkov
Moški potomci, izpostavljeni med
nosečnostjo →
otroci, starejši od enega leta


Nekaj zaskrbljenosti zaradi škodljivih učinkov

Razmoževanje pri odraslih                            → Minimalna zaskrbljenost zaradi škodljivih učinkov
Zanemarljiva zaskrbljenost zaradi školjivih učinkov
Nezadostni podatki o nevarnosti in/ali izpostavljenosti
Slika 14: Zaključki »Nacionalnega toksikološkega programa« o verjetnosti, da bi izpostavljenost DEHP lahko škodljivo vplivala na razvoj in razmnoževanje ljudi46
Starostna skupina Povprečni vnos DEHP (µg/kg tt/dan)
Odrasli (20–70 let) 8,2
Mladostniki (12–19 let) 10
Otroci (5–11 let) 18,9
Malčki (7 mesecev–4 leta) 25,8

Dojenčki (0–6 mesecev)

Hranjeni po steklenički

Dojeni

5

7,3

Slika 15: Povprečni vnos DEHP na starostno skupino46

Kot primer so v nadaljevanju navedene nekatere posledice DEHP za zdravje ter njihovi dodatni stroški zdravljenja iz poročil v novejši literaturi (glejte sliko 16). Te številke upoštevajo samo čiste stroške zdravljenja. Ne vključujejo nobenih splošnih gospodarskih učinkov, kot so izguba delovne sile, bruto domači proizvod, brezposelnost itd.

Reference:

S to zunanjo povezavo boste zapustili to spletno mesto. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

3http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM080457.pdf

32 Hedley AJ, Wong TW, Hui LL, Malisch R, Nelson EA (2/2006)
Breast milk dioxins in Hong Kong and Pearl River Delta.
Environ Health Perspect; 114(2):202-8.

34http://www.pvc.org/en/p/Health_concerns_about_Phthalate_plasticisers

39 CERHR and Health Care Without Harm, HCWH, FDA, C. f. D. a. R. H. (2002)
Safety Assessment of Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP).
Released from PVC Medical Devices. http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm080457.pdf

46 National toxicology programm, the US department of health and human services (11/2006) Center for the evaluation of risks to human reproduction:
NTP-CERHR Monograph on the Potential Human Reproductive and Developmental Effects of Di(2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP).
NIH Publication No. 06 – 4476.

49 Panknin HT.
Particle release from infusion equipment: etiology of acute venous thromboses.
Kinderkrankenschwester. 2007;26:407-8.

50 Danschutter D, Braet F, Van Gyseghem E, Hachimi-Idrissi S, Van Bruwaene B, Moloney-Harmon P, Huyghens L.
Di-(2-ethylhexyl) phthalate and deep venous thrombosis in children: a clinical and experimental analysis.
Pediatrics. 2007;119:e742-53.

51 Treleano A, Wolz G, Brandsch R, Welle F (3/2009)
Investigation into the sorption of nitroglycerin and diazepam into PVC tubes and alternative tube materials during application.
Int J harm;18;369(1-2):30-7.

52 IARC (1997)
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans.
IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 69:1–343.

53 Steenland K, Bertazzi P, Baccarelli A, Kogevinas M (2004)
Dioxin revisited: developments since the 1997 IARC classification of dioxin as a human carcinogen.
Environ Health Perspect 112:1265–1268.

54 IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans:
Polychlorinated Dibenzo-Para-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans.
IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum. 1997;69:1-631.

55 EPA 2012
Reanalysis of key issues related to dioxin toxicity and response to NAS comments

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.