Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Splošni prodajni pogoji

1. Pogoji obratovanja
Splošni prodajni pogoji, ki jih je izdal prodajalec, bodo urejali vse ponudbe in dogovore v zvezi z dobavo izdelkov. Splošni nabavni pogoji, ki jih je pripravil kupec, ter vsi drugi pogoji, so zavezujoči le, če jih prodajalec izrecno sprejme v pisni obliki.

2. Cene
Navedene cene v trenutnem ceniku, ki ga je izdal prodajalec, se lahko spremenijo brez obvestila in so tovarniške cene, razen če je dogovorjeno drugače.

3. Datumi dobave
Datumi dobave izdelka so iz tovarne (EXW). Izdelki se smatrajo kot dobavljeni, če so pripravljeni za dobavo na dogovorjen datum. Prodajalec ima pravico do delnih dobav.

Prodajalec bo oproščen obveznosti za dostavo izdelkov, če kupec ne izpolnjuje svojih obveznosti glede plačila ali katerega koli dogovora. Zakasnitve dobave, za katere prodajalec ni kriv, dajejo prodajalcu pravico, da zamakne svoje dobave za ustrezen čas ali delno ali v celoti prekliče dobavo. V primerih, ko je dobava zakasnjena več kot 60 dni, ima kupec pravico, da delno ali v celoti odstopi od neizpolnjenega dela dogovora.

Če izdelkov ni mogoče dobaviti zaradi navodil, ki jih je dal kupec, potem je prodajalec upravičen, da shrani izdelke na odgovornost in stroške kupca. Datum hrambe se nato v takšnih primerih smatra kot datum dobave, potrdilo o prejemu skladišča pa zamenjuje dokumente o dobavi.

Dobava izdelkov se izvede na odgovornost in stroške kupca, razen če je drugače dogovorjeno.

4. Pridržek lastninske pravice
Izdelki ostanejo last prodajalca, dokler niso poravnani vsi zahtevki s strani kupca. Kupcu ni dovoljeno položiti ali dodeliti izdelkov kot jamstvo vnaprej. Kupec nosi katere koli stroške morebitnega pravdnega spora.

Če kupec znova proda ali prenese dobavljene izdelke, ki jih dobavlja prodajalec, tretji osebi iz kakršnega koli pravnega razloga, preden je izvedeno celotno plačilo, se smatra, da je kupec dodelil prodajalcu vse pravice in zahtevke, vključno z vsemi dodatnimi pravicami do svoje stranke zaradi prodaje izdelkov. V primeru, da je ugotovljena obdelava, kombiniranje ali mešanje blaga, je prenos enak znesku vrednosti računa za blago prodajalca, ki je bil uporabljen v ta namen. Na zahtevo prodajalca mora kupec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, obvestiti svoje dolžnike o prenosu in mora priskrbeti prodajalcu vse podatke, ki so potrebni za izterjavo zahtevka, vključno z vsemi potrebnimi dokumenti. Če ni drugače dogovorjeno s prodajalcem, je kupec dolžan zbrati iztržek prodanega blaga, ki postane po zakonu last prodajalca, in je dolžan za prodajalca zadržati vse iztržke, zbrane ločeno od katerih koli drugih iztržkov, ki jih je kupec prejel. 

V primeru kakršnega koli dvoma, ostane pridržek lastninske pravice v veljavi, dokler kupec ne dokaže v vsakem posameznem primeru, da je v celoti plačal blago. V primeru, da za blago, ki ga je dobavil prodajalec, uveljavlja pridržek lastninske pravice tretja oseba s kakršnimi koli sredstvi (npr. zaplemba dolga ali je tretja oseba vložila zahtevek za terjatve, dodeljene prodajalcu), mora kupec takoj obvestiti prodajalca in tretjo osebo o odstopu od pridržka lastninske pravice.

5. Plačilo
Nakupna cena je plačljiva po dostavi in prejemu neto računa v evrih (€), razen če je pisno drugače dogovorjeno. Glede pogojev plačila se dogovori ločeno in pisno. Če se stranki ne dogovorita drugače, je treba plačati račune brez odbitkov v roku 30 dni po datumu računa. V primerih neizpolnjevanja obveznosti je prodajalec upravičen, da oceni obresti v skladu s pravnim zneskom, določenim v 288. členu Civilnega zakonika (BGB).

Kupec ni upravičen do pridržanja, kompenzacije ali zakasnitve plačila na račun protizahtevkov, ki jih prodajalec ni prejel pisno ali iz katerega koli drugega razloga.
Plačilo se smatra kot izvedeno na datum, ko prodajalec prejme zadevni znesek ali ko je bil položen na bančni račun prodajalca. V primeru plačila z denarnim nakazilom ali čekom, se plačilo smatra kot izvedeno šele, ko ga je odobrila banka, v kateri je bilo plačilo izvedeno.


6. Minimalne količine naročila
Za vsako skupino izdelkov se zahtevajo ločena naročila. Minimalna količina naročila mora biti v vsakem primeru 1.000,-- EUR. Prodajalec je upravičen, da zaračuna pristojbino za obdelavo v višini 50,-- EUR za naročila pod tem zneskom.

7. Vračila
Prodajalec sprejme vračilo izdelkov v izjemnih in upravičenih primerih. Za vračila je potrebno izrecno pisno soglasje prodajalca; če prodajalec ne da soglasja, dobropisi za izdelke ne bodo izdani. Znesek, ki bo vrnjen po vrnitvi izdelkov, je odvisen od starosti, stanja in možnosti prodaje izdelkov.

Vseh naročenih izdelkov, ki odstopajo od prodajalčeve predstavitve in obsega izdelkov, ni mogoče vrniti.

Kupec mora plačati za pošiljanje vrnjenih izdelkov.

V zvezi z električnimi in elektronskimi izdelki kupec potrjuje, da bo uporabljal dobavljene izdelke izključno v nezasebnih gospodinjstvih. Kupec bo vrnil izdelke prodajalcu, ko jih ne bo več uporabljal. Ko prodajalec prejme vrnjene izdelke, je odgovoren za ustrezno odstranjevanje izdelkov. Kupec zavezuje katere koli tretje osebe, ki jim je prenesel dobavljene izdelke, da jih vrnejo prodajalcu po končani uporabi ali da jih ustrezno zavržejo v skladu z zakonskimi predpisi na lastne stroške.

8. Zahtevki in reklamacije
Takoj po prejemu izdelkov bo kupec pregledal kakovost in identiteto izdelkov, da ugotovi, ali so izdelki nepoškodovani in popolni. Reklamacije je treba sporočiti prodajalcu pisno v roku 14 dni od prejema izdelkov. Če prodajalec ne prejme reklamacije v navedenem roku, se smatra, da je kupec sprejel izdelke brez reklamacije. Po prvem prejemu izdelkov je treba vse vidne poškodbe izdelkov takoj sporočiti distributerju in vložiti reklamacijo.

V primerih upravičenih in pravočasno sporočenih reklamacij je prodajalec dolžan izdelke zamenjati. Če prodajalec ne more zamenjati izdelkov, je kupec upravičen do zmanjšanja nakupne cene ali odstopa od pogodbe. Kupec ne bo imel nobenih drugih zahtevkov do prodajalca. Vse reklamacije, ki niso bile sporočene prodajalcu v roku 12 mesecev po dobavi izdelkov, se smatrajo kot neveljavne.

Prodajalec nudi naslednjo garancijo v zvezi z morebitnimi pomanjkljivostmi izdelkov, ki jih dobavlja podjetje MedTech Division, ob izključitvi vseh drugih zahtevkov: Ko prodajalec sprejme kateri koli zahtevek zaradi napak v materialu ali izdelavi, zaradi katerih je izdelek neuporaben ali delno neuporaben v roku 12 mesecev od datuma dobave, bo prodajalec po lastni presoji brezplačno zamenjal pomanjkljive dele ali popravil izdelek ali del izdelka. Kupec bo prodajalcu omogočil dovolj časa in priložnosti za izvedbo popravil in dobavo nadomestnih izdelkov ali delov. Če kupec tega ne stori, je prodajalec oproščen odgovornosti.

Na splošno lahko prodajalec potrdi obstoj pomanjkljivosti, če je prodajalec o tem pisno obveščen takoj po odkritju, po možnosti s predložitvijo vzorcev pomanjkljivih izdelkov. Kupec mora prepustiti pomanjkljive izdelke prodajalcu.

Razen kot je izrecno navedeno tukaj, nima prodajalec nobenih drugih dolžnosti, obveznosti ali odgovornosti do kupca v povezavi z nakupom in prodajo izdelkov, razen v primeru namernega kršenja in hude malomarnosti. Prodajalčeva odgovornost za finančne izgube je omejena na predvidljive izgube.

9. Splošne zadeve
Vse ponudbe in dogovori temeljijo na zbirki Incoterms 2000. Kraj izvajanja dobave je kraj odpreme; za plačila je kraj izvajanja Melsungen, Nemčija (bančni račun).

Velja nemško pravo.

Sodišče v kraju Melsungen (nižje sodišče) ali Kassel (višje sodišče) ima izključno pristojnost. Prodajalec si pridržuje pravico do pravnega postopka proti kupcu v kraju kupčevega podjetja v skladu z zakoni v tem kraju.

Stanje: Februar 2002


Nazaj na pregled

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.