Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Netoksična in toksična kontaminacija

Posledice kemične kontaminacije so odvisne od zadevnega zdravila. Iz tega razloga se zdi primerno razločevanje med toksično in netoksično kontaminacijo.

Netoksična kontaminacija
Izpostavljenost netoksičnim zdravilom, kot so določeni antibiotiki, ni brez posledic in izkazalo se je, da povzroča dermatitis1 in preobčutljivost2, ki lahko zmanjšata delovno učinkovitost.
Toksična kontaminacija

1. Akutni simptomi
Povzetki glavnih značilnosti zdravila so osnovni vir informacij v zvezi s škodljivimi učinki in jih je treba redno uporabljati.
Za paklitaksel na primer velja. da lahko povzroča akutne simptome, kot so slabost, plešavost in bradikardija3.
Študije kažejo bistveno povečanje podobnih akutnih simptomov med kontrolnimi primeri in primeri izpostavljenosti zdravilom z delovanjem na novotvorbe (npr. driska, draženje v grlu, kožni izpuščaji)4. Vendar je glavni akutni simptom mutagenost. Študije so pokazale različne kazalnike mutagenosti, kot so zamenjava sestrskih kromatidov ali aberacije5. Ker je kromosomska mutagenost po izpostavljenosti po naravi stohastična6, lahko že samo ena molekula povzroči mutacijo. Zaradi tega regulativni organi ne navajajo mejnih vrednosti, pod katerimi je izpostavljenost sprejemljiva.

»Rezultati so pokazali, da se pri medicinskih sestrah, ki so bile pri delu izpostavljene zdravilom z delovanjem na novotvorbe, z veliko večjo verjetnostjo pojavlja mutagenost urinarnega trakta v primerjavi z neizpostavljenimi medicinskimi sestrami...
Pri nosečnostih z izpostavljenostjo zdravilom z delovanjem na novotvorbe se je pojavil bistveno večji delež neugodnih izidov nosečnosti.«
7

2. Kronični simptomi Rakotvornost
Čeprav je mutagenost sama po sebi akutni simptom, lahko povzroči kronično bolezen, raka. Dokazana je bila tudi povezava med izpostavljenostjo visokim odmerkom citotoksikov in sekundarno maligno neoplazijo, zaradi česar je Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) mnogo zdravil z delovanjem na novotvorbe uvrstila v skupino mešanic 1 (rakotvorne za ljudi)[IARC]. Zaradi stohastične narave rakotvornosti celo majhni odmerki, kot so tisti, najdeni med kontaminacijo, predstavljajo tveganje. Študije, ki kažejo takšno povezavo, predstavljajo določen statistični izziv zaradi nizke pojavnosti raka v populaciji in omejenih velikosti vzorcev. Vendar je Sessink izračunal, da teoretično življenjsko tveganje, da bo zdravstveni delavec zbolel za levkemijo, znaša 95-475 na milijon8. Skov prikazuje povečano tveganje levkemije in nehodgkinovega limfoma pri delavcih v bolnišnici9.

»Statistično pomembna povezava je bila ugotovljena med izgubo ploda in poklicno izpostavljenostjo zdravilom z delovanjem na novotvorbe v prvem trimesečju nosečnosti.«10

Reproduktivni učinki
Študije kažejo povečano pojavnost izgube ploda10 in teratogenost11.

Drugi kronični učinki
Sotaniemi je kot druge možne posledice izpostavljenosti toksičnim zdravilom navedel kronično okvaro jeter in fibrozo12.

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.